หน้าแรก

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การคูณทศนิยม

  1.1 การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ
    1.1.1 การหาผลคูณโดยใช้การบวกทศนิยมซ้ำ ๆ กัน
        3 × 0.18 เขียนในรูปการบวกเป็น 0.18 + 0.18 + 0.18
       ซึ่ง 0.18 + 0.18 + 0.18 = 0.54
       ดังนั้น 3 × 0.18 = 0.18 + 0.18 + 0.18
                                = 0.54

    การคูณทศนิยมด้วยจำนวนนับ อาจทำได้โดยการบวกทศนิยมนั้นซ้ำ ๆ กันและจำนวนตัวของ
    ทศนิยมที่นำมาบวกกัน เท่ากับจำนวนนับนั้น

   1.1.2 การหาผลคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วน
        3 × 0.18 = 3 × 18
                             100
                      = 3×18
                         100
                      = 54
                        100
                      = 0.54

   1.1.3 การหาผลคูณโดยวิธีลัด
       พิจารณาคำตอบ 0.54 จาก 1.1.2 จะเห็นว่า 0.54 ได้มาจาก 54
       100 ซึ่ง 54 ได้มาจาก
       3 × 18 และตัวส่วน 100 เป็นตัวกำหนดว่าเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง ดังนั้นการหา
       คำตอบข้างต้นอาจใช้วิธีลัดดังนี้
      ขั้นที่ 1 หาผลคูณของ 3 × 18 ซึ่งได้ผลคูณเป็น 54
      ขั้นที่ 2 กำหนดตำแหน่งทศนิยมจากขวามาซ้ายสองตำแหน่ง ซึ่งจะได้เป็น 0.54
      ดังนั้น 3 × 0.18 = 0.54

      การคูณทศนิยมด้วยจำนวนนับจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่มีจำนวนตำแหน่งทศนิยม
      เท่ากับทศนิยมที่โจทย์กำหนด

  1.2 การคูณทศนิยมกับทศนิยม
    1.2.1 การหาผลคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วน
       0.3 × 0.25 = 3    100
                          10 × 25
        
                        =  3×25 
                          10×100

                        =   75  
                           1000   = 0.075

      0.3 เป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง
      0.25 เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง
      ผลคูณที่ได้คือ 0.075 เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง

      การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง
      การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง ผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมสามตำแหน่ง

    1.2.2 การหาผลคูณโดยใช้หลักการคูณจำนวนนับ
       พิจารณาคำตอบ 0.075 จาก 1.2.1 จะเห็นว่า 0.075 ได้มาจาก 75
       1000 ซึ่ง 75 ได้มาจาก
       3 × 25 และเราทราบมาแล้วว่า การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง
       ผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมสามตำแหน่ง คำตอบข้างต้นอาจใช้วิธีลัดดังนี้
       ขั้นที่ 1 หาผลคูณของ 3 × 25 ซึ่งได้ผลคูณเป็น 75
       ขั้นที่ 2 การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง ผลคูณที่ได้จะเป็น
       ทศนิยมสามตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งทศนิยมจากขวามาซ้ายสามตำแหน่งซึ่ง
       จะได้เป็น 0.075
     ดังนั้น 0.3 × 0.25 = 0.075

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น